se incarca...

Promotie incheiata

Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete

 Castigatori Tombolei "EFI sarbatoreste iubirea intre Valentine's Day si Dragobete”

1. 167329
2. 168003
3. 167541

Descarca declaratie acceptare premiu.

....

 

Regulament Tombolă „ Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete

organizată de IFN Extra Finance S.A


Art 1. Organizator promoție

(1) Organizatorul tombolei Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobeteeste IFN Extra Finance S.A, cu sediul central în Strada Pictor Barbu Iscovescu nr 19, sector 1, București, România, având număr de ordine la Registrul Comerţului J40/1701/2009, Cod de Înregistrare Fiscală 25088971, înregistrată în registrul de evidență a prelucrări de date cu caracter personal sub nr. 31954, reprezentată prin Dl. Ștefan Dumitru, în calitate de Director General, denumită în continuare IFN Extra Finance S.A. sau Organizator.

(2) Participanții la promoția organizată de IFN Extra Finance S.A  sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menționate mai jos.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a campaniei, accesând site-ul www.extrasimplu.ro

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site-ul www.extrasimplu.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte.

Art 2. Perioada tombolei și aria de desfășurare

Tombola Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobetese va derula pe 25 februarie 2020, urmând a fi organizată și desfășurată pentru toți clienții care au aplicat pentru un credit ExtraSimplu și care au semnat contractul de credit în perioada 14-24 februarie 2020, prin intermediul platformei online www.extrasimplu.ro și conform mecanismului prezentat la articolul 4 din prezentul regulament, urmând ca rezultatele tombolei să fie afișate pe www.extrasimplu.ro, precum si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ExtraSimplu/, în data de 25 februarie 2020.

Art 3. Drept de participare

(1) La tombola Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete are dreptul să participe orice persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România, care îndeplinește condițiile acordării unui credit ExtraSimplu în momentul de față (mai multe detalii pot fi găsite pe www.extrasimplu.ro), care aplică pentru un credit în perioada specificată și care semnează contractul de credit, indiferent de suma împrumutată.

(2) Participarea la această promoție implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

(3) La această promoție nu pot participa angajații IFN Extra Finance S.A, ai Împuternicitului, societății ce asigură funcționalitatea platformei de aplicare on line sau ai societății ce asigură promovarea acestei tombole, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu această promoție, respectiv soții/soțiile și rudele până la gradul II ale acestora.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

(1) Pentru a participa la tombola Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete”, clienții ExtraSimplu trebuie să acceseze platforma online www.extrasimplu.ro, să aplice pentru un credit de nevoi personale Extra Simplu și să semneze contractul de credit, în perioada 14-24 februarie 2020.

(2)  Participanții sunt direct responsabili pentru corectitudinea și autenticitatea datelor personale de înscriere în momentul contractării creditului Extra Simplu, orice eroare în acest sens neatrăgând răspunderea Organizatorului.

(3) Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile stipulate în art. 3 și art. 4 vor fi înscrise automat în tombola Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete și implicit în marea tragere la sorți.

Art 5. Tragerea la sorți

(1) Tragerea la sorți se va efectua electronic în data de 25 februarie 2020.

(2) Tragerea la sorți electronică presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta câștigătorii dintr-o baza de date ce cuprinde toate ID-urile de credit (unde ID credit reprezintă un număr unic de identificare acordat fiecărui credit de către platforma de creditare).

(3) Pentru tragerea la sorți se va utiliza sistemul electonic de tragere la sorți: http://www.random.org/.

(4) La tragerea la sorti se vor extrage: 3 câștigători și 3 rezerve. Se va apela la rezerve in cazul în care, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu Participantul extras câștigător în termenul stabilit în prezentul Regulament, participantul nu este validat din cauza nerespectării prevederilor prezentului Regulament Oficial al Campaniei, se afla în imposibilitatea de a beneficia de premiu sau a fost descalificat. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase.

(5) Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorii în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data tragerii la sorți, pe e-mail și/sau prin mijloace telefonice, pentru anunțarea premiului câștigat și a modalității de intrare în posesia premiului. În cazul în care în termen de 3 (trei) zile lucrătoare nu se primește confirmarea de la câștigător sau câștigătorul nu dovedește îndeplinirea condițiilor de la art. 4 alin. (1), prin documente (contractul încheiat) sau anunță ca nu poate beneficia de premiu, premiul va fi acordat persoanei imediat următoare de pe lista de rezerve, în ordinea tragerii la sorți, câștigătorul inițial pierzând orice drept de a invoca pretenții în legătură cu premiul. Fiecare rezervă va avea la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare pentru a confirma primirea mesajului și a face dovada îndeplinirii condițiilor de validare a premiului.

(6) Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane fizice sau juridice.

Art 6. Premii

(1) La tombola Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete vor fi oferite 3 premii în valoare de 500 de lei fiecare.

(2) Premiul va fi virat in contul fiecărui câștigător, mai exact contul folosit in aplicația de credit pentru contractarea creditului. Valoarea totală a premiilor este de 1500 de lei.

 

(3) Câștigătorii premiilor oferite în cadrul tombolei Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Câștigătorii nu vor putea ceda sau transfera către alte persoane premiile primite, acestea fiind strict personale.

(4) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanța a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(5) Lista câștigătorilor va fi făcută publică pe www.extrasimplu.ro, precum si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ExtraSimplu/, în data de 25 februarie 2020.

Art 7. Protectia datelor personale

(1) IFN Extra Finance S.A. - înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 31954 - se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 „GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în ceea ce privește prelucrarea datelor personale colectate pe perioada Promoției. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta Promoție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la Promoție au conform Regulamentului UE 2016/679 „GDPR următoarele drepturi:

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C Extra Finance S.A cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C Extra Finance S.A a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor S.C Extra Finance S.A, informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice/istorice și al statisticilor.

Dreptul de restricționare a prelucrării: Persoanele fizice au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor personale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe în măsură în care considerați necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Art 8. Regulamentul campaniei

(1) Regulamentul tombolei Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobeteeste disponibil gratuit pe portalul ExtraSimplu (www.extrasimplu.ro/). Informații despre acesta se pot solicita și la numărul de telefon : 021.9258 sau prin e-mail: salut@extrasimplu.ro 

Art 9. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între IFN Extra Finance S.A. și participanții la tombola Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobetese vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din municipiul București.

Art 10. Întreruperea tombolei

(1) Încetarea sau întreruperea tombolei Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobetepoate surveni în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua tombola Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete, printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.

(2) Situațiilor avute în vedere la art. 10 le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți, cu privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art 11. Cazuri de neacordare a premiilor

(1) Decizia de neacordare a unui premiu se va lua în mod automat în cazul în care un Câștigător a fost Descalificat sau Invalidat.

(2) Invalidarea se produce în momentul în care Câștigătorul informat cu privire la câștigarea premiului nu pune la dispoziția Organizatorului, în termen de maxim 3 zile de la anunțare documentele de validare ca constau in:

 • declarație de acceptare a premiului (format tipizat ce se poate descarcă de pe platforma www.extrasimplu.ro )


Art 12. Taxe si impozite aferente

 

(1) Organizatorul se obligă să plătească impozitul pe venituri din premii, obținute de către câștigător în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și modificările aduse acestuia la capitolul „Venituri din premii și din jocuri de noroc”. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata altor taxe, impozite sau a altor obligații financiare aferente legate de premiile oferite, acestea cazând exclusiv în sarcina persoanei câștigătoare.

Art 13. Diverse

(1) Prin participarea la tombola „ Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Prezenta tombolă „ Efi sarbatoreste iubirea intre Valentine’s Day si Dragobete” organizată de IFN Extra Finance S.A. poate fi întreruptă sau poate înceta doar în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua desfășurarea acestei tombole. Întreruperea sau încetarea acestei campanii se va comunica clienților prin publicare pe site-ul oficial www.extrasimplu.ro/.

 

 • Telefon:

  Suport Clienti:

  0757.039.800 (nr. cu tarif normal)

  0784.777.444

 • Email:

  salut@extrasimplu.ro
 • Program de lucru cu publicul:

  Luni - Vineri

  09:00 - 18:00

 • Adresa de corespondenta:

  - NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL -

  Strada Pictor Barbu Iscovescu, Nr. 19, Sector 1, București

 • Reclamatii:

  Pentru reclamatii privind modul de lucru cu operatorii nostri va rugam sa ne scrieti la adresa de mail:reclamatii@extrasimplu.ro

 • Protectia datelor:

  Pentru informatii privind protectia datelor cu caracter personal procesate de catre IFN Extra Finance S.A. ne puteti contacta la adresa de e-mail:protectiadatelor@ifnextrafinance.ro sau telefon 0786.124.806.