se incarca...

Promotie incheiata

Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii

Castigatori Tombolă „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii - 5 premii în valoare de 500 de lei fiecare”

* 155675
* 155405
* 155731
* 155360
* 156032

Descarca declaratie acceptare premiu.

Castigatori Tombolă „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii - 5 premii cu dobândă 0% pe viață.”

* 155847
* 155774
* 155936
* 155910
* 155937

Descarca declaratie acceptare premiu.

 

---

EFI împlineÈ™te 5 ani È™i îÈ™i serbează ziua cu o mulÈ›ime de premii!

Mai întâi îÈ›i oferă credite de până la 5000 de lei cu doar 0.5% dobândă, fără alte costuri sau comisioane, dacă aplici È™i semnezi contractul în perioada 23-30 septembrie

È™i È™ansa să câÈ™tigi premii de 500 lei la tombola organizată de Efi.

În plus, poÈ›i fi fericitul câÈ™tigător al unui premiu special constând în dobândă 0% pe viață!

Ce înseamnă acest lucru?

De fiecare dată când vei aplica pentru un credit la noi, indiferent de sumă, vei primi dobândă 0%!

Aplică pentru un credit și bucură-te alături de Efi!

---

Regulament Promotie | Tombola 500 lei | Tombola Dobanda 0%

---

Regulament PromoÈ›ie “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”

organizată de IFN Extra Finance S.A

Art 1. Organizator promoție

(1) Organizatorul promoÈ›iei “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” este IFN Extra Finance S.A, cu sediul central în Strada Pictor Barbu Iscovescu nr 19, sector 1, BucureÈ™ti, România, având număr de ordine la Registrul ComerÅ£ului J40/1701/2009, Cod de Înregistrare Fiscală 25088971, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 31954, reprezentată prin Dl. Ștefan Dumitru, în calitate de Director General, denumită în continuare IFN Extra Finance S.A. sau Organizator.

(2) ParticipanÈ›ii la promoÈ›ia organizată de IFN Extra Finance S.A  sunt obligaÈ›i să respecte termenii È™i condiÈ›iile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menÈ›ionate mai jos.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit È™i va fi făcut public conform legislaÈ›iei aplicabile din România, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a promoÈ›iei, accesând site-ul www.extrasimplu.ro

(4) Organizatorul îÈ™i rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunÈ›ul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site-ul www.extrasimplu.ro, cu cel puÈ›in 24 de ore înainte.

 

Art 2. Perioada promoÈ›iei È™i aria de desfășurare 

PromoÈ›ia “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”se va derula în perioada 23-30 septembrie 2019, urmând a fi organizată È™i desfășurată pentru toate persoanele care îndeplinesc condiÈ›iile acordării unui credit Extra Simplu È™i conform mecanismului prezentat la articolul 4 din prezentul regulament.

 

Art 3. Drept de participare

(1) La promoÈ›ia “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” are dreptul să participe orice persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România, care îndeplineÈ™te condiÈ›iile acordării unui credit ExtraSimplu (mai multe detalii pot fi găsite pe www.extrasimplu.ro), care aplică pentru un credit (indiferent de suma împrumutată) È™i care semnează contractul de credit în perioada specificată, È™i anume 23-30 septembrie 2019.

(2) Participarea la această promoție implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

(3) La această promoÈ›ie nu pot participa angajaÈ›ii IFN Extra Finance S.A, ai Împuternicitului societății ce asigură funcÈ›ionalitatea platformei de aplicare online sau ai societății ce asigură promovarea acestei promoÈ›ii, precum È™i orice alte persoane care au legătură directă cu această promoÈ›ie, respectiv soÈ›ii/soÈ›iile È™i rudele până la gradul II ale acestora.

 

Art 4. Mecanismul de desfășurare 

(1) Pentru a participa la promoÈ›ia  “Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”, clientii ExtraSimplu trebuie să acceseze platforma online www.extrasimplu.ro, să aplice pentru un credit de nevoi personale Extra Simplu È™i să semneze contractul de credit.

 (2)  ParticipanÈ›ii sunt direct responsabili pentru corectitudinea È™i autenticitatea datelor personale de înscriere în momentul contractării creditului Extra Simplu, orice eroare în acest sens neatrăgând răspunderea Organizatorului.

(3) Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condiÈ›iile stipulate în art. 3 È™i art. 4 vor fi înscrise automat în promoÈ›ia “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” È™i vor beneficia de facilitățile aferente promoÈ›iei în cauză.

   

Art 5. Caracteristicile promoției

(1) La promoÈ›ia “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” pot lua parte toate persoanele care îndeplinesc condiÈ›iile acordării unui credit ExtraSimplu, care aplică pentru un credit È™i care semnează contractul de credit în perioada specificată, È™i anume 23-30 septembrie 2019.

(2) PromoÈ›ia “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”oferă persoanelor participante dobândă de 0,5% pentru creditul ExtraSimplu contractat în perioada 23-30 septembrie 2019, cu condiÈ›ia aplicării È™i semnării contractului de credit în perioada specificată, È™i anume 23-30 septembrie 2019.

 Art 6. ProtecÈ›ia datelor personale

(1) IFN Extra Finance S.A. - înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 31954 - se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 „GDPR” pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor personale colectate pe perioada PromoÈ›iei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenÈ›ialitatea datelor personale ale participanÈ›ilor la prezenta PromoÈ›ie È™i să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial È™i legislaÈ›iei în vigoare. ParticipanÈ›ii la PromoÈ›ie au conform Regulamentului UE 2016/679 „GDPR” următoarele drepturi:

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea È™i utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C Extra Finance S.A cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C Extra Finance S.A a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de È™tergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de È™tergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege. În cazul în care È™tergerea ar duce la funcÈ›ionarea incorectă a sistemelor S.C Extra Finance S.A, informaÈ›iile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată È™i în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obÈ›ină, să reutilizeze È™i să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii, în situaÈ›ia în care sunt îndeplinite condiÈ›iile legale.

Dreptul la opoziÈ›ie: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) È™i prelucrarea în scopul cercetării È™tiinÈ›ifice/istorice È™i al statisticilor.

Dreptul de restricÈ›ionare a prelucrării: Persoanele fizice au dreptul de a obÈ›ine restricÈ›ionarea prelucrării datelor lor personale, în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a va adresa Autorității NaÈ›ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanÈ›elor competenÈ›e în măsură în care consideraÈ›i necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Art 7. Regulamentul promoției

(1) Regulamentul promoÈ›iei “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” este disponibil gratuit pe portalul ExtraSimplu (www.extrasimplu.ro/). InformaÈ›ii despre acesta se pot solicita È™i la numărul de telefon: 021.9258 sau prin e-mail salut@extrasimplu.ro 

 Art 8. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între IFN Extra Finance S.A. È™i participanÈ›ii la promoÈ›ia “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluÈ›ionate de instanÈ›ele judecătoreÈ™ti competente din municipiul BucureÈ™ti.

 Art 9. Întreruperea promoÈ›iei 

(1) Încetarea sau întreruperea promoÈ›iei “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” poate surveni în cazul apariÈ›iei unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinÈ›a acestuia, de a continua promoÈ›ia “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.

(2) SituaÈ›iilor avute în vedere la art. 10 le sunt asimilate È™i actele de putere publică ale unei instanÈ›e competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situaÈ›iile avute în vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nicio obligaÈ›ie către ParticipanÈ›i, cu privire la returnarea unei sume băneÈ™ti sau plata unei sume băneÈ™ti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art 10. Cazuri de neacordare a facilităților promoÈ›iei

(1) Decizia de neacordare a facilităților promoÈ›iei “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” se va lua în mod automat în cazul în care persoana contractantă de credit ExtraSimplu este Descalificată sau Invalidată.

(2) Descalificarea se produce automat daca persoana contractantă nu îndeplineÈ™te cumulativ  condiÈ›iile stipulate în prezentul regulament È™i/sau nu îndeplineÈ™te condiÈ›iile de obÈ›inere a unui credit ExtraSimplu. Pentru mai multe detalii puteÈ›i accesa pagina www.extrasimplu.ro 

Art 11. Diverse

(1) Prin participarea la promoÈ›ia “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” participanÈ›ii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Prezenta promoÈ›ie “ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”organizată de IFN Extra Finance S.A. poate fi întreruptă sau poate înceta doar în cazul apariÈ›iei unui eveniment ce constituie forÈ›a majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinÈ›a sa, de a continua desfășurarea acestei promoÈ›ii. Întreruperea sau încetarea acestei promoÈ›ii se va comunica clienÈ›ilor prin publicare pe site-ul oficial www.extrasimplu.ro/.

---

Regulament Tombolă „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii - 5 premii în valoare de 500 de lei fiecare”

organizată de IFN Extra Finance S.A

 

Art 1. Organizator promoție

(1) Organizatorul tombolei „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” este IFN Extra Finance S.A, cu sediul central în Strada Pictor Barbu Iscovescu nr 19, sector 1, BucureÈ™ti, România, având număr de ordine la Registrul ComerÅ£ului J40/1701/2009, Cod de Înregistrare Fiscală 25088971, înregistrată în registrul de evidență a prelucrări de date cu caracter personal sub nr. 31954, reprezentată prin Dl. Ștefan Dumitru, în calitate de Director General, denumită în continuare IFN Extra Finance S.A. sau Organizator.

(2) ParticipanÈ›ii la promoÈ›ia organizată de IFN Extra Finance S.A  sunt obligaÈ›i să respecte termenii È™i condiÈ›iile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menÈ›ionate mai jos.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit È™i va fi făcut public conform legislaÈ›iei aplicabile din România, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a campaniei, accesând site-ul www.extrasimplu.ro

(4) Organizatorul îÈ™i rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunÈ›ul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site-ul www.extrasimplu.ro, cu cel puÈ›in 24 de ore înainte.

Art 2. Perioada tombolei și aria de desfășurare

Tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” se va derula pe 3 octombrie 2019, urmând a fi organizată È™i desfășurată pentru toÈ›i clienÈ›ii care au aplicat pentru un credit ExtraSimplu È™i care au semnat contractul de credit în perioada 23-30 septembrie 2019, prin intermediul platformei online www.extrasimplu.ro È™i conform mecanismului prezentat la articolul 4 din prezentul regulament, urmând ca rezultatele tombolei să fie afiÈ™ate pe www.extrasimplu.ro, precum si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ExtraSimplu/, în data de  3 octombrie 2019.

Art 3. Drept de participare

(1) La tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” are dreptul să participe orice persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România, care îndeplineÈ™te condiÈ›iile acordării unui credit ExtraSimplu în momentul de față (mai multe detalii pot fi găsite pe www.extrasimplu.ro), care aplică pentru un credit în perioada specificată È™i care semnează contractul de credit, indiferent de suma împrumutată.

(2) Participarea la această promoție implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

(3) La această promoÈ›ie nu pot participa angajaÈ›ii IFN Extra Finance S.A, ai Împuternicitului, societății ce asigură funcÈ›ionalitatea platformei de aplicare on line sau ai societății ce asigură promovarea acestei tombole, precum È™i orice alte persoane care au legătură directă cu această promoÈ›ie, respectiv soÈ›ii/soÈ›iile È™i rudele până la gradul II ale acestora.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

(1) Pentru a participa la tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”, clienÈ›ii ExtraSimplu trebuie să acceseze platforma online www.extrasimplu.ro, să aplice pentru un credit de nevoi personale Extra Simplu È™i să semneze contractul de credit, în perioada 23-30 septembrie 2019.

(2)  ParticipanÈ›ii sunt direct responsabili pentru corectitudinea È™i autenticitatea datelor personale de înscriere în momentul contractării creditului Extra Simplu, orice eroare în acest sens neatrăgând răspunderea Organizatorului.

(3) Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condiÈ›iile stipulate în art. 3 È™i art. 4 vor fi înscrise automat în tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” È™i implicit în marea tragere la sorÈ›i.

Art 5. Tragerea la sorți

(1) Tragerea la sorÈ›i se va efectua electronic în data de 3 octombrie 2019.

(2) Tragerea la sorÈ›i electronică presupune folosirea unui program cu distribuÈ›ie aleatorie care va selecta câÈ™tigătorii dintr-o baza de date ce cuprinde toate ID-urile de credit (unde ID credit reprezintă un număr unic de identificare acordat fiecărui credit de către platforma de creditare).

(3) Pentru tragerea la sorÈ›i se va utiliza sistemul electonic de tragere la sorÈ›i:   http://www.random.org/.

(4) La tragerea la sorti se vor extrage: 5 câÈ™tigători È™i 5 rezerve. Se va apela la rezerve in cazul în care, din motive independente de voinÈ›a Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu Participantul extras câÈ™tigător în termenul stabilit în prezentul Regulament, participantul nu este validat din cauza nerespectării prevederilor prezentului Regulament Oficial al Campaniei, se afla în imposibilitatea de a beneficia de premiu sau a fost descalificat. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase.

(5) Organizatorul se obligă să contacteze câÈ™tigătorii în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data tragerii la sorÈ›i, pe e-mail È™i/sau prin mijloace telefonice, pentru anunÈ›area premiului câÈ™tigat È™i a modalității de intrare în posesia premiului. În cazul în care în termen de 3 (trei) zile lucrătoare nu se primeÈ™te confirmarea de la câÈ™tigător sau câÈ™tigătorul nu dovedeÈ™te îndeplinirea condiÈ›iilor de la art. 4 alin. (1), prin documente (contractul încheiat) sau anunță ca nu poate beneficia de premiu, premiul va fi acordat persoanei imediat următoare de pe lista de rezerve, în ordinea tragerii la sorÈ›i, câÈ™tigătorul iniÈ›ial pierzând orice drept de a invoca pretenÈ›ii în legătură cu premiul. Fiecare rezervă va avea la dispoziÈ›ie un termen de 3 zile lucrătoare pentru a confirma primirea mesajului È™i a face dovada îndeplinirii condiÈ›iilor de validare a premiului.

(6) Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane fizice sau juridice.

Art 6. Premii

(1) La tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” vor fi oferite 5 premii în valoare de 500 de lei fiecare. 

(2) Premiul va fi virat in contul fiecărui câÈ™tigător, mai exact contul folosit in aplicaÈ›ia de credit pentru contractarea creditului. Valoarea totală a premiilor este de 2500 de lei.

 

(3) CâÈ™tigătorii premiilor oferite în cadrul tombolei „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri È™i nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. CâÈ™tigătorii nu vor putea ceda sau transfera către alte persoane premiile primite, acestea fiind strict personale.

(4) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenÈ›at sau facilitat câÈ™tigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanÈ›a a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(5) Lista câÈ™tigătorilor va fi făcută publică pe www.extrasimplu.ro, precum si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ExtraSimplu/, în data de 3 octombrie 2019.

Art 7. Protectia datelor personale

(1) IFN Extra Finance S.A. - înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 31954 - se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 „GDPR” pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor personale colectate pe perioada PromoÈ›iei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenÈ›ialitatea datelor personale ale participanÈ›ilor la prezenta PromoÈ›ie È™i să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial È™i legislaÈ›iei în vigoare. ParticipanÈ›ii la PromoÈ›ie au conform Regulamentului UE 2016/679 „GDPR” următoarele drepturi:

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea È™i utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C Extra Finance S.A cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C Extra Finance S.A a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de È™tergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de È™tergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege. În cazul în care È™tergerea ar duce la funcÈ›ionarea incorectă a sistemelor S.C Extra Finance S.A, informaÈ›iile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată È™i în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obÈ›ină, să reutilizeze È™i să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii, în situaÈ›ia în care sunt îndeplinite condiÈ›iile legale.

Dreptul la opoziÈ›ie: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) È™i prelucrarea în scopul cercetării È™tiinÈ›ifice/istorice È™i al statisticilor.

Dreptul de restricÈ›ionare a prelucrării: Persoanele fizice au dreptul de a obÈ›ine restricÈ›ionarea prelucrării datelor lor personale, în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a va adresa Autorității NaÈ›ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanÈ›elor competenÈ›e în măsură în care consideraÈ›i necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Art 8. Regulamentul campaniei

(1) Regulamentul tombolei „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” este disponibil gratuit pe portalul ExtraSimplu (www.extrasimplu.ro/). InformaÈ›ii despre acesta se pot solicita È™i la numărul de telefon : 021.9258 sau prin e-mail: salut@extrasimplu.ro 

Art 9. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între IFN Extra Finance S.A. È™i participanÈ›ii la tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluÈ›ionate de instanÈ›ele judecătoreÈ™ti competente din municipiul BucureÈ™ti.

Art 10. Întreruperea tombolei

(1) Încetarea sau întreruperea tombolei „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” poate surveni în cazul apariÈ›iei unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinÈ›a acestuia, de a continua tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”, printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.

(2) SituaÈ›iilor avute în vedere la art. 10 le sunt asimilate È™i actele de putere publică ale unei instanÈ›e competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situaÈ›iile avute în vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nicio obligaÈ›ie către ParticipanÈ›i, cu privire la returnarea unei sume băneÈ™ti sau plata unei sume băneÈ™ti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art 11. Cazuri de neacordare a premiilor

(1) Decizia de neacordare a unui premiu se va lua în mod automat în cazul în care un CâÈ™tigător a fost Descalificat sau Invalidat.

(2) Invalidarea se produce în momentul în care CâÈ™tigătorul informat cu privire la câÈ™tigarea premiului nu pune la dispoziÈ›ia Organizatorului, în termen de maxim 3 zile de la anunÈ›are documentele de validare ca constau in:

 • declaraÈ›ie de acceptare a premiului (format tipizat ce se poate descarcă de pe platforma extrasimplu.ro )

 

Art 12. Taxe si impozite aferente

 

(1) Organizatorul se obligă să plătească impozitul pe venituri din premii, obÈ›inute de către câÈ™tigător în conformitate cu prevederile Codului Fiscal È™i modificările aduse acestuia la capitolul „Venituri din premii È™i din jocuri de noroc”. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata altor taxe, impozite sau a altor obligaÈ›ii financiare aferente legate de premiile oferite, acestea cazând exclusiv în sarcina persoanei câÈ™tigătoare.

Art 13. Diverse

(1) Prin participarea la tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” participanÈ›ii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Prezenta tombolă „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” organizată de IFN Extra Finance S.A. poate fi întreruptă sau poate înceta doar în cazul apariÈ›iei unui eveniment ce constituie forÈ›a majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinÈ›a sa, de a continua desfășurarea acestei tombole. Întreruperea sau încetarea acestei campanii se va comunica clienÈ›ilor prin publicare pe site-ul oficial www.extrasimplu.ro/.

--- 

Regulament Tombolă „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii - 5 premii cu dobândă 0% pe viață.”

organizată de IFN Extra Finance S.A

 

Art 1. Organizator promoție

(1) Organizatorul tombolei „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” este IFN Extra Finance S.A, cu sediul central în Strada Pictor Barbu Iscovescu nr 19, sector 1, BucureÈ™ti, România, având număr de ordine la Registrul ComerÅ£ului J40/1701/2009, Cod de Înregistrare Fiscală 25088971, înregistrată în registrul de evidență a prelucrări de date cu caracter personal sub nr. 31954, reprezentată prin Dl. Ștefan Dumitru, în calitate de Director General, denumită în continuare IFN Extra Finance S.A. sau Organizator.

(2) ParticipanÈ›ii la promoÈ›ia organizată de IFN Extra Finance S.A  sunt obligaÈ›i să respecte termenii È™i condiÈ›iile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menÈ›ionate mai jos.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit È™i va fi făcut public conform legislaÈ›iei aplicabile din România, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a campaniei, accesând site-ul www.extrasimplu.ro

(4) Organizatorul îÈ™i rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunÈ›ul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site-ul www.extrasimplu.ro, cu cel puÈ›in 24 de ore înainte.

Art 2. Perioada tombolei și aria de desfășurare

Tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” se va derula pe 3 octombrie 2019, urmând a fi organizată È™i desfășurată pentru toÈ›i clienÈ›ii care au aplicat pentru un credit ExtraSimplu È™i care au semnat contractul de credit în perioada 23-30 septembrie 2019, prin intermediul platformei online www.extrasimplu.ro È™i conform mecanismului prezentat la articolul 4 din prezentul regulament, urmând ca rezultatele tombolei să fie afiÈ™ate pe www.extrasimplu.ro, precum si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ExtraSimplu/, în data de  3 octombrie 2019.

Art 3. Drept de participare

(1) La tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” are dreptul să participe orice persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România, care îndeplineÈ™te condiÈ›iile acordării unui credit ExtraSimplu în momentul de față (mai multe detalii pot fi găsite pe www.extrasimplu.ro), care aplică pentru un credit în perioada specificată È™i care semnează contractul de credit, indiferent de suma împrumutată.

(2) Participarea la această promoție implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

(3) La această promoÈ›ie nu pot participa angajaÈ›ii IFN Extra Finance S.A, ai Împuternicitului, societății ce asigură funcÈ›ionalitatea platformei de aplicare on line sau ai societății ce asigură promovarea acestei tombole, precum È™i orice alte persoane care au legătură directă cu această promoÈ›ie, respectiv soÈ›ii/soÈ›iile È™i rudele până la gradul II ale acestora.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

(1) Pentru a participa la tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”, clienÈ›ii ExtraSimplu trebuie să acceseze platforma online www.extrasimplu.ro, să aplice pentru un credit de nevoi personale Extra Simplu È™i să semneze contractul de credit, în perioada 23-30 septembrie 2019.

(2)  ParticipanÈ›ii sunt direct responsabili pentru corectitudinea È™i autenticitatea datelor personale de înscriere în momentul contractării creditului Extra Simplu, orice eroare în acest sens neatrăgând răspunderea Organizatorului.

(3) Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condiÈ›iile stipulate în art. 3 È™i art. 4 vor fi înscrise automat în tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” È™i implicit în marea tragere la sorÈ›i.

Art 5. Tragerea la sorți

(1) Tragerea la sorÈ›i se va efectua electronic în data de 3 octombrie 2019.

(2) Tragerea la sorÈ›i electronică presupune folosirea unui program cu distribuÈ›ie aleatorie care va selecta câÈ™tigătorii dintr-o baza de date ce cuprinde toate ID-urile de credit (unde ID credit reprezintă un număr unic de identificare acordat fiecărui credit de către platforma de creditare).

(3) Pentru tragerea la sorÈ›i se va utiliza sistemul electonic de tragere la sorÈ›i:   http://www.random.org/.

(4) La tragerea la sorti se vor extrage: 5 câÈ™tigători È™i 5 rezerve. Se va apela la rezerve in cazul în care, din motive independente de voinÈ›a Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu Participantul extras câÈ™tigător în termenul stabilit în prezentul Regulament, participantul nu este validat din cauza nerespectării prevederilor prezentului Regulament Oficial al Campaniei, se afla în imposibilitatea de a beneficia de premiu sau a fost descalificat. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase.

(5) Organizatorul se obligă să contacteze câÈ™tigătorii în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data tragerii la sorÈ›i, pe e-mail È™i/sau prin mijloace telefonice, pentru anunÈ›area premiului câÈ™tigat È™i a modalității de intrare în posesia premiului. În cazul în care în termen de 3 (trei) zile lucrătoare nu se primeÈ™te confirmarea de la câÈ™tigător sau câÈ™tigătorul nu dovedeÈ™te îndeplinirea condiÈ›iilor de la art. 4 alin. (1), prin documente (contractul încheiat) sau anunță ca nu poate beneficia de premiu, premiul va fi acordat persoanei imediat următoare de pe lista de rezerve, în ordinea tragerii la sorÈ›i, câÈ™tigătorul iniÈ›ial pierzând orice drept de a invoca pretenÈ›ii în legătură cu premiul. Fiecare rezervă va avea la dispoziÈ›ie un termen de 3 zile lucrătoare pentru a confirma primirea mesajului È™i a face dovada îndeplinirii condiÈ›iilor de validare a premiului.

(6) Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane fizice sau juridice.

Art 6. Premii

(1) La tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” vor fi oferite 5 premii cu dobândă 0% pe viață.

(2) De fiecare dată când vor aplica pentru un credit Extra Simplu , indiferent de sumă, câÈ™tigătorii vor primi dobândă 0%!

 

(3) CâÈ™tigătorii premiilor oferite în cadrul tombolei „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri È™i nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. CâÈ™tigătorii nu vor putea ceda sau transfera către alte persoane premiile primite, acestea fiind strict personale.

(4) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenÈ›at sau facilitat câÈ™tigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanÈ›a a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(5) Lista câÈ™tigătorilor va fi făcută publică pe www.extrasimplu.ro, precum si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ExtraSimplu/, în data de 3 octombrie 2019.

Art 7. Protectia datelor personale

(1) IFN Extra Finance S.A. - înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 31954 - se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 „GDPR” pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor personale colectate pe perioada PromoÈ›iei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenÈ›ialitatea datelor personale ale participanÈ›ilor la prezenta PromoÈ›ie È™i să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial È™i legislaÈ›iei în vigoare. ParticipanÈ›ii la PromoÈ›ie au conform Regulamentului UE 2016/679 „GDPR” următoarele drepturi:

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea È™i utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C Extra Finance S.A cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C Extra Finance S.A a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de È™tergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de È™tergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege. În cazul în care È™tergerea ar duce la funcÈ›ionarea incorectă a sistemelor S.C Extra Finance S.A, informaÈ›iile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată È™i în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obÈ›ină, să reutilizeze È™i să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii, în situaÈ›ia în care sunt îndeplinite condiÈ›iile legale.

Dreptul la opoziÈ›ie: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) È™i prelucrarea în scopul cercetării È™tiinÈ›ifice/istorice È™i al statisticilor.

Dreptul de restricÈ›ionare a prelucrării: Persoanele fizice au dreptul de a obÈ›ine restricÈ›ionarea prelucrării datelor lor personale, în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a va adresa Autorității NaÈ›ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanÈ›elor competenÈ›e în măsură în care consideraÈ›i necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Art 8. Regulamentul campaniei

(1) Regulamentul tombolei „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” este disponibil gratuit pe portalul ExtraSimplu (www.extrasimplu.ro/). InformaÈ›ii despre acesta se pot solicita È™i la numărul de telefon : 021.9258 sau prin e-mail: salut@extrasimplu.ro 

Art 9. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între IFN Extra Finance S.A. È™i participanÈ›ii la tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluÈ›ionate de instanÈ›ele judecătoreÈ™ti competente din municipiul BucureÈ™ti.

Art 10. Întreruperea tombolei

(1) Încetarea sau întreruperea tombolei „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” poate surveni în cazul apariÈ›iei unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinÈ›a acestuia, de a continua tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii”, printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.

(2) SituaÈ›iilor avute în vedere la art. 10 le sunt asimilate È™i actele de putere publică ale unei instanÈ›e competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situaÈ›iile avute în vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nicio obligaÈ›ie către ParticipanÈ›i, cu privire la returnarea unei sume băneÈ™ti sau plata unei sume băneÈ™ti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art 11. Cazuri de neacordare a premiilor

(1) Decizia de neacordare a unui premiu se va lua în mod automat în cazul în care un CâÈ™tigător a fost Descalificat sau Invalidat.

(2) Invalidarea se produce în momentul în care CâÈ™tigătorul informat cu privire la câÈ™tigarea premiului nu pune la dispoziÈ›ia Organizatorului, în termen de maxim 3 zile de la anunÈ›are documentele de validare ca constau in:

 • declaraÈ›ie de acceptare a premiului (format tipizat ce se poate descarcă de pe platforma extrasimplu.ro )

 

Art 12. Taxe si impozite aferente

 

(1) Organizatorul se obligă să plătească impozitul pe venituri din premii, obÈ›inute de către câÈ™tigător în conformitate cu prevederile Codului Fiscal È™i modificările aduse acestuia la capitolul „Venituri din premii È™i din jocuri de noroc”. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata altor taxe, impozite sau a altor obligaÈ›ii financiare aferente legate de premiile oferite, acestea cazând exclusiv în sarcina persoanei câÈ™tigătoare.

Art 13. Diverse

(1) Prin participarea la tombola „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” participanÈ›ii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Prezenta tombolă „ Efi isi serbeaza ziua de nastere cu o multime de premii” organizată de IFN Extra Finance S.A. poate fi întreruptă sau poate înceta doar în cazul apariÈ›iei unui eveniment ce constituie forÈ›a majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinÈ›a sa, de a continua desfășurarea acestei tombole. Întreruperea sau încetarea acestei campanii se va comunica clienÈ›ilor prin publicare pe site-ul oficial www.extrasimplu.ro/.

 
 • Telefon:

  Suport Clienti:

  0757.039.800 (nr. cu tarif normal)

  0784.777.444

 • Email:

  salut@extrasimplu.ro
 • Program de lucru cu publicul:

  Luni - Vineri

  09:00 - 18:00

 • Adresa de corespondenta:

  - NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL -

  Strada Pictor Barbu Iscovescu, Nr. 19, Sector 1, București

 • Reclamatii:

  Pentru reclamatii privind modul de lucru cu operatorii nostri va rugam sa ne scrieti la adresa de mail:reclamatii@extrasimplu.ro

 • Protectia datelor:

  Pentru informatii privind protectia datelor cu caracter personal procesate de catre IFN Extra Finance S.A. ne puteti contacta la adresa de e-mail:protectiadatelor@ifnextrafinance.ro sau telefon 0786.124.806.