se incarca...

Promotie incheiata

Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica”

Regulament PromoÈ›ie Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica”

organizată de IFN Extra Finance S.A

Art 1. Organizator promoție

(1) Organizatorul promoÈ›iei Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” este IFN Extra Finance S.A, cu sediul central în Strada Pictor Barbu Iscovescu nr 19, sector 1, BucureÈ™ti, România, având număr de ordine la Registrul ComerÅ£ului J40/1701/2009, Cod de Înregistrare Fiscală 25088971, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 31954, reprezentată prin Dl. Ștefan Dumitru, în calitate de Director General, denumită în continuare IFN Extra Finance S.A. sau Organizator.

(2) ParticipanÈ›ii la promoÈ›ia organizată de IFN Extra Finance S.A  sunt obligaÈ›i să respecte termenii È™i condiÈ›iile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menÈ›ionate mai jos.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit È™i va fi făcut public conform legislaÈ›iei aplicabile din România, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a promoÈ›iei, accesând site-ul www.extrasimplu.ro

(4) Organizatorul îÈ™i rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunÈ›ul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site-ul www.extrasimplu.ro, cu cel puÈ›in 24 de ore înainte.

 

Art 2. Perioada promoÈ›iei È™i aria de desfășurare 

PromoÈ›ia Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica”se va derula în perioada 27-29 noiembrie 2019, urmând a fi organizată È™i desfășurată pentru toate persoanele care îndeplinesc condiÈ›iile acordării unui credit Extra Simplu È™i conform mecanismului prezentat la articolul 4 din prezentul regulament.

 

Art 3. Drept de participare

(1) La promoÈ›ia Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” are dreptul să participe orice persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România, care îndeplineÈ™te condiÈ›iile acordării unui credit ExtraSimplu (mai multe detalii pot fi găsite pe www.extrasimplu.ro), care aplică pentru un credit (indiferent de suma împrumutată) È™i care semnează contractul de credit în perioada specificată, È™i anume 27-29 noiembrie 2019.

(2) Participarea la această promoție implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

(3) La această promoÈ›ie nu pot participa angajaÈ›ii IFN Extra Finance S.A, ai Împuternicitului societății ce asigură funcÈ›ionalitatea platformei de aplicare online sau ai societății ce asigură promovarea acestei promoÈ›ii, precum È™i orice alte persoane care au legătură directă cu această promoÈ›ie, respectiv soÈ›ii/soÈ›iile È™i rudele până la gradul II ale acestora.

 

Art 4. Mecanismul de desfășurare 

(1) Pentru a participa la promoÈ›ia  Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica”, clientii ExtraSimplu trebuie să acceseze platforma online www.extrasimplu.ro, să aplice pentru un credit de nevoi personale Extra Simplu È™i să semneze contractul de credit.

 (2)  ParticipanÈ›ii sunt direct responsabili pentru corectitudinea È™i autenticitatea datelor personale de înscriere în momentul contractării creditului Extra Simplu, orice eroare în acest sens neatrăgând răspunderea Organizatorului.

(3) Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condiÈ›iile stipulate în art. 3 È™i art. 4 vor fi înscrise automat în promoÈ›ia Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” È™i vor beneficia de facilitățile aferente promoÈ›iei în cauză.

   

Art 5. Caracteristicile promoției

(1) La promoÈ›ia Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” pot lua parte toate persoanele care îndeplinesc condiÈ›iile acordării unui credit ExtraSimplu, care aplică pentru un credit È™i care semnează contractul de credit în perioada specificată, È™i anume 27-29 noiembrie 2019.

(2) PromoÈ›ia Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica”oferă persoanelor participante dobândă de 0,3% pentru creditul ExtraSimplu contractat în perioada 27-29  noiembrie 2019, cu condiÈ›ia aplicării È™i semnării contractului de credit în perioada specificată, È™i anume 27-29 noiembrie 2019.

 Art 6. ProtecÈ›ia datelor personale

(1) IFN Extra Finance S.A. - înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 31954 - se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 „GDPR” pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor personale colectate pe perioada PromoÈ›iei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenÈ›ialitatea datelor personale ale participanÈ›ilor la prezenta PromoÈ›ie È™i să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial È™i legislaÈ›iei în vigoare. ParticipanÈ›ii la PromoÈ›ie au conform Regulamentului UE 2016/679 „GDPR” următoarele drepturi:

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C Extra Finance S.A cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C Extra Finance S.A a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de È™tergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de È™tergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege. În cazul în care È™tergerea ar duce la funcÈ›ionarea incorectă a sistemelor S.C Extra Finance S.A, informaÈ›iile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată È™i în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obÈ›ină, să reutilizeze È™i să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii, în situaÈ›ia în care sunt îndeplinite condiÈ›iile legale.

Dreptul la opoziÈ›ie: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) È™i prelucrarea în scopul cercetării È™tiinÈ›ifice/istorice È™i al statisticilor.

Dreptul de restricÈ›ionare a prelucrării: Persoanele fizice au dreptul de a obÈ›ine restricÈ›ionarea prelucrării datelor lor personale, în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a va adresa Autorității NaÈ›ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanÈ›elor competenÈ›e în măsură în care consideraÈ›i necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Art 7. Regulamentul promoției

(1) Regulamentul promoÈ›iei Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” este disponibil gratuit pe portalul ExtraSimplu (www.extrasimplu.ro/). InformaÈ›ii despre acesta se pot solicita È™i la numărul de telefon: 021.9258 sau prin e-mail salut@extrasimplu.ro 

 Art 8. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între IFN Extra Finance S.A. È™i participanÈ›ii la promoÈ›ia Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluÈ›ionate de instanÈ›ele judecătoreÈ™ti competente din municipiul BucureÈ™ti.

 Art 9. Întreruperea promoÈ›iei 

(1) Încetarea sau întreruperea promoÈ›iei Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” poate surveni în cazul apariÈ›iei unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinÈ›a acestuia, de a continua promoÈ›ia Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.

(2) SituaÈ›iilor avute în vedere la art. 10 le sunt asimilate È™i actele de putere publică ale unei instanÈ›e competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situaÈ›iile avute în vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nicio obligaÈ›ie către ParticipanÈ›i, cu privire la returnarea unei sume băneÈ™ti sau plata unei sume băneÈ™ti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art 10. Cazuri de neacordare a facilităților promoției

(1) Decizia de neacordare a facilităților promoÈ›iei Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” se va lua în mod automat în cazul în care persoana contractantă de credit ExtraSimplu este Descalificată sau Invalidată.

(2) Descalificarea se produce automat daca persoana contractantă nu îndeplineÈ™te cumulativ  condiÈ›iile stipulate în prezentul regulament È™i/sau nu îndeplineÈ™te condiÈ›iile de obÈ›inere a unui credit ExtraSimplu. Pentru mai multe detalii puteÈ›i accesa pagina www.extrasimplu.ro 

Art 11. Diverse

(1) Prin participarea la promoÈ›ia Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica” participanÈ›ii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Prezenta promoÈ›ie Efi sperie spiritele rele de Sfantul Andrei cu dobanda mica”organizată de IFN Extra Finance S.A. poate fi întreruptă sau poate înceta doar în cazul apariÈ›iei unui eveniment ce constituie forÈ›a majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinÈ›a sa, de a continua desfășurarea acestei promoÈ›ii. Întreruperea sau încetarea acestei promoÈ›ii se va comunica clienÈ›ilor prin publicare pe site-ul oficial www.extrasimplu.ro/.

 • Telefon:

  Suport Clienti:

  0757.039.800 (nr. cu tarif normal)

  0784.777.444

 • Email:

  salut@extrasimplu.ro
 • Program de lucru cu publicul:

  Luni - Vineri

  09:00 - 18:00

 • Adresa de corespondenta:

  - NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL -

  Strada Pictor Barbu Iscovescu, Nr. 19, Sector 1, București

 • Reclamatii:

  Pentru reclamatii privind modul de lucru cu operatorii nostri va rugam sa ne scrieti la adresa de mail:reclamatii@extrasimplu.ro

 • Protectia datelor:

  Pentru informatii privind protectia datelor cu caracter personal procesate de catre IFN Extra Finance S.A. ne puteti contacta la adresa de e-mail:protectiadatelor@ifnextrafinance.ro sau telefon 0786.124.806.